Kentucky Festival Pageants

"Uniting Kentucky Communities"

Celebrating 17 YearsMiss Kentucky Festivals

Katie Himes

Little Miss Kentucky Festivals

Kayla Bailey

Miss Pre-Teen Kentucky

Makenzie Woods

MS. Kentucky Festivals

Tiffany Theisen

Wee Miss Kentucky Festivals

Lillin Rodgers

Miss  Kentucky Teen  Festivals

Logan Hornback

Mister Kentucky Festivals